Meta-kognitiv terapi

Et gjennomgående trekk ved psykiske vansker som angst og depresjon, er at man opplever lite kontroll over egen tenkning. Mange opplever at de mister kontrollen over tanker og følelser, og at de blir sittende fast i et uhensiktsmessig mønster som de ikke klarer å løsrive seg fra. Det uhensiktsmessige mønsteret består av bekymring, grubling, fokusert oppmerksomhet på farer og uhensiktsmessige mestringsstrategier. De uheldige tankemønstrene opprettholdes ved at personen kan ha positive eller negative holdninger (meta-antakelser) til dem. Eksempler er “Hvis jeg bekymrer meg, så er jeg forberedt”, eller “Jeg klarer ikke å legge bort bekymringene mine”. I behandlingen utforskes slike antakelser, og man samarbeider om å etablere nye mentale strategier for å håndtere negative tanker og følelser.